Allmänna villkor Elaway AB – Elinstallation

Revidering 220915 [v0.3]

Dessa allmänna villkor gäller vid elinstallation av Elaways lösningar för elbilsladdning.

I dessa allmänna villkor med tillhörande bilagor ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan.

”Elaway”, ”Beställare”, ”oss” eller ”vi” avser Elaway AB, org.nr 559327-5547.

”Entreprenör” avser elinstallatören som accepterat dessa Allmänna villkor.

”Part” avser Elaway eller Entreprenören.

”Parterna” avser Elaway och Entreprenören tillsammans.

”Uppdraget”, ”Projektet” eller ”Entreprenaden”, avser det arbete som Entreprenören åtagit sig att utföra. Omfattningen av varje Uppdrag specificeras av Elaway och prissätts av Entreprenören.

Dessa Allmänna villkor, ”Villkoren”, gäller vid samtliga arbeten rörande elinstallation som utförs av Entreprenören på uppdrag av Elaway.

Inledning

Entreprenören åtar sig att utföra arbete åt Beställaren i enlighet med nedanstående dokument, dokumenten har tolkningsföreträde i nämnd ordning:

Skriftlig beställning av Uppdraget från Beställaren

Dessa Allmänna villkor

ABT 06[JT1]

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 2. Uppförandekod för leverantörer

Produkter och tjänster

Uppdraget omfattar projektering och montage av elbilsladdare. Uppdraget innebär att hos kund identifiera vad som krävs för att kunna installera elbilsladdning, ex. om nya kablage krävs, om befintlig servis räcker till, om det behövs nya säkringsgrupper för utmatning osv. Uppdraget omfattar följande:

Projektering av elinstallation för komplett anläggning för elbilsladdning

Beräkning av utlösningsvillkor

Framtagning av kablage och utökning av flera avsäkringsgrupper [JT2] i befintlig eller ny central

Anskaffning av material

Elinstallation av komplett anläggning för elbilsladdning

Montage av elbilsladdare

Montering av Wifi-material

Ev markarbete för förläggning av kabel i mark

Beställaren tillhandahåller elbilsladdare, fästen, stolpar, fundament och Wifi[JT3] -utrustning.

Övrigt material inom ramen för Uppdraget, exempelvis kablage, centralutrustning säkringar och mindre skåp[JT4] , tillhandahållas av Entreprenören.

Entreprenören är ansvarig för att koordinera tillsammans med markentreprenör om det är en anläggning som har behov för markarbete, asfaltering och liknande. Koordinering med markentreprenören är dels någonting Entreprenören gör i samband med när Entreprenören ska leverera offert till Beställaren (hämta in ett pris från markentreprenören), dels i samband med installationsfasen av laddningsanläggningen.

Berörd mark ska återställas av Entreprenören. Återställande inkluderar ej växtlighet såsom träd, buskage eller liknande.

Utförande

Entreprenören ska följa de rutiner och instruktioner som tillhandahålls av Beställaren.

Om Entreprenören avser att leverera en annan teknisk lösning än den som Beställaren har föreskrivit skall denna först godkännas skriftligen av Beställaren.[JT5]

Arbete skall bedrivas på ett sådant sätt att befintliga anlägg­ningar skyddas mot störningar/skador. Om så inte sker äger Beställaren rätt att vidta nödvändiga åtgärder på Entre­pre­nörens bekostnad för att åtgärda dessa störningar/skador.

Entreprenören skall överlämna en tidplan [JT6] till Beställaren senast en vecka före installationsstart.

Inför varje Projekt ska ett internt uppstartsmöte ske mellan Entreprenören, Beställaren och eventuella underentreprenörer. Entreprenören kallar till detta möte. Mötet kan genomföras digitalt. Varje part står för sina egna kostnader. Vid uppstartsmöte sker genomgång av:

Arbetets omfattning och utförande

Tidplan

Kvalitets- och miljöplan

Arbetsmiljöplan

Arbeten ska bedrivas under normal arbetstid, vardagar kl. 07-16 om inget annat överenskommits.

Under entreprenadtiden ska Entreprenören i god tid informera Beställaren om förhållanden som kan komma att störa boende[JT7] , dvs. typ av störning och hur länge störningen kan antas pågå. Underrättelse sker via mail.

Strömavbrott ska aviseras [JT8] minst en vecka i förväg.

Efter genomfört arbete eller vid arbetspassets avslutande skall arbetsområdet städas. Entreprenör ansvarar för bortskaffande samt sortering och återvinning av avfall.

Om Entreprenören förlorar nyckel, passerkort, PIN-kod eller motsvarande som denna erhållit till följd av Uppdragets utförande svarar Entreprenören för all skada och följdskada med anledning därav.

Projektnamn och -nummer ska alltid anges i ämnesraden vid epostkommunikation.

Underentreprenörer

Entreprenören svarar för att ta in eventuella under­entreprenörer som krävs för Uppdragets genom­förande, exempelvis schaktning och asfaltering.

Om Entreprenören avser att anlita underentreprenör vid utförandet av Uppdraget ska detta skriftligen meddelas Beställaren i förväg. Det skriftliga meddelandet ska också innehålla information om vilka delar av Uppdraget som kommer att utföras av underentre­prenören. Beställaren förbehåller sig rätten att godkänna dessa innan de används.

För underentreprenör gäller samma villkor och krav som för Entreprenören. Det är Entreprenörens skyldighet att informera underentreprenören vilka villkor som gäller.

Varje person som är anställd av Entreprenören, under­entre­prenörer eller leverantörer och som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära synlig bricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare. Personer ska även ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. körkort, ID-kort eller pass. Beställaren har rätt till ersättning från Entrepre­nören vid varje tillfälle som någon av angivna personer bryter mot vad som föreskrivits i denna punkt. Ersättning ska utgå med 500 kr per person och dag.

Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten (ÄTA)

Om Beställaren efter avtalets ingående kräver viss funktion eller teknisk lösning eller om Entreprenören av annan orsak föranleds arbete som är att likställa med ÄTA-arbete och som Entreprenören anser berättigar till ersättning utöver kontrakts­summan ska Entreprenören utan dröjsmål och senast innan projekteringen av ÄTA-arbetet skriftligen underrätta Beställaren om detta. Beställaren ska då lämna besked om Beställaren önskar få arbetet utfört.

Om Entreprenören utför arbetet utan att ha underrättat och erhållit beställning från Beställaren har Entreprenören inte rätt till ersättning utöver kontraktssumman.

Märkning och skyltning

Den i Projektet ingående utrustningen skall märkas[JT9] .

Entreprenören är även ansvarig för att Uppdatera dokumentationen på plats

Beställaren kommer inte betala ev. utsänd faktura från Entreprenören om märkning och skyltning inte är fullständig.

Dokumentation

Uppdraget dokumenteras med foton av Entreprenören under hela installationstiden. Foton skickas efter avslutat Projekt till Elaway.

Hela installationen ska dokumenteras och överlämnas digitalt till Beställaren innan slutbesiktningen. Beställaren samman­ställer och överlämnar slutdokumentationen till slutkund.

Beställare kommer inte betala ev. utsänd faktura från Entreprenören om dokumentationen inte är fullständig.

Dokumentationen ska minst omfatta:

Ifylld och godkänd egenkontroll

Provningsprotokoll

Kontroll för idriftagning

Art och uppbyggnad av kretsar (matningspunkter, antal ledare, ledararea och kabeltyp)

Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera apparater för brytning eller frånskiljning samt om deras placering

Garantier

Foton av elinstallationen

Slutleverans

När Entreprenaden är färdigställd och tillgänglig för slut­besiktning ska Entreprenören anmäla detta till Beställaren.

Efter att Entreprenören anmält att Entreprenaden är färdigställd ska parterna tillsammans göra en avsyning av Entreprenaden. Avsyningen kan ske digitalt med videosamtal. Vid avsyningen ska parterna i protokoll anteckna de fel som föreligger och som ska avhjälpas av Entreprenören. Parterna ska även anteckna om Beställaren godkänner Entreprenaden. Beställaren ska godkänna Entreprenaden om det inte föreligger fel eller om det endast finns fel av mindre betydelse och av begränsad omfattning.

I de fall då slutkunden eller någon av parterna begär det ska slutbesiktning verkställas av besiktningsman enligt ABT 06.

Garantier

Om Entreprenören erhållit en längre garantitid för material eller vara gäller denna längre garantitid även mellan Entreprenören och slutkund.

I den mån Entreprenören erhållit material- och varugarantier för Entreprenaden ska Entreprenören antingen tillse att garantierna ställs ut till slutkund eller så ska Entreprenören överlåta garantierna till slutkunden. Entreprenören ska sedan översända garantierna till Beställaren innan Entreprenadens avslutande.

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

Uppdraget skall bedrivas enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 kvalitets- och miljöledningssystem eller motsvarande.

Beställaren överlåter till Entreprenören i enlighet med 3 kap 7 c § arbetsmiljölagen de uppgifter som avses i 3 kap 6 § arbetsmiljölagen och i de anslutande före­skrift­erna rörande samtliga Projekt mellan Beställaren och Entreprenören. Överlåtelsen innebär att Entrepre­nören inom ramen för Uppdraget ansvarar för arbetsmiljön avseende planering, projektering och/eller utförande.

Enligt arbetsmiljölagen ska en BAS-P utses under varje skede av planeringen och projekteringen av arbetet. Om Beställare utfört planering eller projektering har Entreprenören rätt att utgå från att Beställaren utsett en BAS-P för detta skede.

Beställaren garanterar att Entreprenören har den självständighet som förutsätts för övertagande av arbetsmiljöansvaret vid varje enskilt Projekt. Vid eventuella avvikelser på denna punkt ska Entrepre­nören meddelas detta senast vid uppstartsmötet och slutkunden behåller då arbetsmiljöansvaret.

Entreprenören garanterar att hen har erforderlig kompetens för att inom ramen för entreprenad­avtalet överta Beställarens arbetsmiljöansvar.

Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet.

Krav på Entreprenören

Om Entreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal för branschen ska ändå minst motsvarande villkor gälla för Entreprenörens anställda för Uppdraget. Detsamma gäller även för Entreprenörens underentreprenör.

Entreprenören ska efterleva Beställarens bilaga för uppförandekod ”Uppförandekod för leverantörer”, se Bilaga 2.

På begäran av Beställaren skall Entreprenören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras.

Entreprenören skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav som avser registrerings-, skatt- och avgiftsskyldigheter. Entreprenören skall ha giltigt F-skattebevis och vara registrerad som arbetsgivare.

Om inget annat avtalats ska Entreprenören minst ha kredit­klassning 3 av 5 eller på annat sätt kunna styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning motsvarar ställda krav.

Uppdraget ska utföras i enlighet med i Sverige gällande lagar, föreskrifter, förordningar och övriga krav.

Entreprenören skall inneha för Uppdraget specifik yrkesmässig förmåga, kompetens, utbildning, kapacitet och erfarenhet att utföra Uppdraget.

Entreprenören ska ha minst en elinstallatör som ansvarar för lagefterlevnad och är registrerad hos elsäkerhetsverket.

Entreprenören ska ha goda rutiner och rätt kapacitet som ger förutsättningar för att utföra efterfrågade leveranser åt Beställaren.

Entreprenören ska vid behov gå installatörsutbildning via Zaptec, Easee eller ev. annan leverantör av elbils­laddare. Entreprenören ansvarar för att genomföra denna utbildning på egen bekostnad[JT10] .

Ersättning

I offert från Entreprenören till Beställaren anges fast pris för arbete och material inom ramen för Uppdraget.

Reglering av ersättning för ÄTA-arbete sker enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning) i ABT 06 kapitel 6. Därvid utgår entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 § 9 p. 8 a med 15 %.

Överskrids kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som skall gälla är Entreprenören skyldig att betala vite för varje påbörjad vecka med 2 % av kontraktssumman exkl moms, dock minst 5000 SEK.

Dröjsmålsvite utgår även om Entreprenören efter att Entreprenaden godkänts vid slutbesiktning dröjer med att avstäda och avetablera enligt punkt 3.6.

Om överenskommen installationsstart försenas är Entre­pre­nören skyldig att betala vide för varje påbörjad dag med 0,5 % av kontraktssumman exkl moms, dock minst 1000 SEK.

Betalning erläggs efter färdigställt arbete mot faktura, 30 dagar netto.

Om Entreprenören önskar delfakturera skall Entrepre­nören överlämna en betalningsplan till Beställaren senast en vecka före installationsstart, vilken är gällande efter Beställarens godkännande.

Faktura skickas elektroniskt till invoiceSE@elaway.io[JT11] .

Separata fakturor per Projekt ska skickas om inte annat överenskommits.

På fakturan ska det tydligt framgå kostnad för arbete respektive material. Beställarens namn, projektnamn, -nummer och fakturareferens­nummer ska alltid anges på faktura. Entrepre­nörens F-skattebevisnummer ska alltid anges på faktura.

Faktura som saknar något av ovanstående uppgifter skickas tillbaka för komplettering. Betalningsperiod räknas då efter ny ankomstregistrering.

Övriga villkor

Entreprenören äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Beställarens skriftliga godkännande.

Elaway förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor. Vi kommer att avisera väsentliga ändringar i dessa Allmänna villkor via hemsidan och per e-post.

Tvist med anledning av avtalet mellan Beställaren och Entreprenören ska, om parterna inte kommer överens, avgöras av allmän domstol vid Beställarens hemort, med tillämpning av svensk rätt.

Bilaga 1 – Teknisk kravspecifikation

ALLMÄNT

Föreliggande standard för elteknik, i fortsättningen benämnd ”Standarden”, beskriverElaway AB:s, i fortsättningen benämnd ”Beställaren”, lägsta krav vid utförande av elinstallation.

Standarden ansluter till myndighetsförfattningar, i huvudsak till: SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna. Krav och regler enligt myndighetsförfattningar och i åberopade normer och anvisningar upprepas inte i denna standard.

FÖRARBETEN, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING, MM

All befintlig installation som ersätts med ny eller på annat sätt ej kommer att ha någon funktion ska demonteras i sin helhet.

Om inget annat anges ska all demonterad utrustning källstoreras.

Elektrikern ska utreda om elanläggningen är i godkänt skick innan arbete påbörjas.

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM

Allt plastmaterial i elinstallationsmateriel ska vara i halogenfritt utförande.

Klammer

Max 30 cm mellan klammer vid installation av kraftkabel. Max 10 cm mellan klammer vid installation av telekabel.

Klammer ska vara av rostfritt material utomhus.

KABELGENOMFÖRINGAR

Ledningsgenomföringar ska tätas med avseende på: brand- och rökgasspridning mellan olika brandceller ljudspridning mellan olika lokaler och rum luktspridning mellan olika lokaler och rum fukt- och vatteninträngning.

Uttagscentraler för laddning av eldrivna fordon

Bestyckning enligt förfrågningsunderlag från Beställare.

MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

Märkning av el- och teleinstallationer

Märkning av elbilsladdare skall vara UV-beständig och vädertålig.

Märkning av elbilsladdare skall vara vit text och transparent tejp av dimension höjd 12mm & längd 40mm.

Märkning av elbilsladdare skall vara av Beställaren tillhandahållet projektnummer samt löpnummer. Exempelvis 2200001001 där 2200001 är projektnummer och 001 är boxnummer.

Märkning för kopplingsutrustning, ej teletekniska system och ej laddboxar, skall göras enligt SS-EN 61346-1, -1 T1 och -2 eller SEK handbok 419.

Nya elcentraler märks med: centralens beteckning, max säkringsstorlek, matande kabel, matande säkringsstorlek, matande centrals beteckning. Kabelmärkning skall göras med gula märkhylsor eller märkband eller likvärdigt. Vägguttag och objekt märks med matande elcentral och grupp.

Nollskenor i centraler innehållande flera jordfelsbrytare märks med uppgift om vilken jordfelsbrytare respektive nollskena tillhör.

Kontroll av el- och telesystem

Alla provningar ska verifieras med signerade protokoll och/eller intyg som överlämnas till Beställaren.

TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER[JT12]

EL- OCH TELESYSTEM

Kanalisation

Ändar på yttre elrör och kabelskyddsrör som dras via genomföring in i byggnad tätas med t ex mineralull och plastisk tätmassa.

Elkraftsystem

Kablar ska vara UV-beständiga samt uppfylla EN 50575.

Telesystem

Beställaren tillhandahåller teleutrustning som skåp, telekabel, gateway, router och eventuell antenn och noder.

Router och Gateway kräver minst uttag med 2 uttags brunnar för 230 V för teleutrustning.

Programmering

Laddboxarna ska programmeras enligt hårdvaruleverantörens beskrivning.

Eventuella effektberäkningar är specificerade i Beställningen.

Namngivning av boxarna sker enligt Beställningen.

Bilaga 2 – Uppförandekod för leverantörer

Elaways uppförandekod ger våra leverantörer tydliga riktlinjer kring hur de ska agera i våra gemensamma projekt. Uppförandekoden är giltig för alla leverantörer som Elaway har centrala avtal med, det vill säga de organisationer som tillhandahåller produkter eller tjänster till Elaway, samt deras respektive underleverantörer.

Elaways uppförandekod

Elaways uppförandekod för leverantörer tar avstamp i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption, och ILO:s åtta kärnkonventioner.

Leverantörer förväntas agera utifrån de principer som stipuleras i denna uppförandekod och att kunna påvisa att detta efterlevs i den respektive verksamheten. Vi har alla ett ansvar att ta del av, och förstå, innehållet i uppförandekoden. Underlåtenhet att följa uppförandekoden kan resultera i disciplinära åtgärder, såsom omedelbar uppsägning av avtalet.

Vi vägleds av tydliga värderingar och principer kring miljö, likabe­handling, etik, moral och affärsmässighet. Då våra leverantörer utgör en viktig komponent i våra installationer förväntar vi oss att även de ska respektera, och efterleva, våra värderingar.

Lagar och etik

Ett grundkrav är att alla inom Elaway följer gällande miljölag­stiftning, konkurrensregler, arbetsrättslig lagstiftning, skattelag­stiftning, säkerhetskrav och andra lagar och bestämmelser som sätter ramarna för vår verksamhet samt som är relevanta för den enskilde medarbetaren i dess anställning inom Elaway.

Elaways leverantörer skall respektera FN:s deklaration för mänsk­liga rättigheter och följa internationella överenskommelser kring barnarbete.

Elaway arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i företagets försörjningskedjor.

Diskriminering

Ingen anställd får diskrimineras på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder, politisk åskådning, etnisk tillhörighet eller medlemskap i fackförening. Elaway accepterar aldrig ett kränkande beteende eller bemötande.

Miljö och arbetsmiljö

Elaway verkar för att förebygga och ständigt minska de negativa konsekvenserna företagets verksamhet kan ha på miljön.

Elaway arbetar medvetet och systematiskt för en god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala. Det övergripande målet är att uppnå en säker och hälsosam arbetsplats Samtliga Elaways leverantörer ska följa gällande lagar och kollektivavtal för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Alkohol och droger

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför.

Konfidentiell information och tystnadsplikt

Konfidentiell information om Elaway, eller hos kund avseende exempelvis strategier, processer, system, avtal, tjänster och annan affärsverksamhet, skall skyddas och får inte lämnas vare sig skriftligen eller muntligen till någon obehörig.

Elaways leverantörer ska även kunna uppvisa att man arbetar efter principer, och följer förhållanden, som är förenliga med:

Den arbetsrätt – inklusive lagstiftning om minimilön – och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Elaways uppförandekod för leverantörer

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (10 december 1948)

FN:s barnkonvention

Nr. 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

FN:s deklaration mot korruption

ILO:s åtta kärnkonventioner

Nr. 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete

Nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

Nr 98 Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt

Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön

Nr. 105 Avskaffande av tvångsarbete

Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Nr 138 Minimiålder för arbete

Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete

Uppföljning

Som leverantör har man en skyldighet att kunna uppvisa och redovisa att ovan ställda krav efterlevs på anmodan från Elaway. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för Elaway att själva, eller genom tredje part, kontrollera på plats att de uppställda kraven efterlevs.

Genom att underteckna de Allmänna villkoren intygas att leverantören, inklusive dess respektive underleverantörer, uppfyller kraven enligt ovan. Elaway har, genom undertecknandet av detta dokument, rätt att inspektera, eller på annat vis undersöka att kraven som ställs i uppförandekoden efterlevs.