Allmänna villkor

v1.11 [2022-06-28]

I dessa Allmänna villkor ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan.

”Abonnemang” avser Användarens abonnemang på Tjänsten.

”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor, vilka tillämpas vid din användning av Tjänsten och Laddstationer.

“Användaren”, "du", ”dig” eller ”din” avser den som är ägare av Användarkontot.

”Användarkonto” avser Användarens konto i Tjänsten.

”Bostadsrättsföreningen” avser den bostadsrättsförening som tillhandahåller Laddstationerna.

“Elaway”, "oss" eller "vi" avser Elaway AB, org.nr 559327-5547.

”Förbrukning” avser Användarens faktiska elförbrukning vid Laddstationerna.

”Laddstation” avser av Bostadsrättsföreningen tillhandahållen laddningsinfrastruktur.

”Part” avser Elaway eller Användaren.

”Parterna” avser Elaway och Användaren gemensamt.

“Tjänsten” avser den drift- och supportlösning som tillhandahålls av Elaway för användning av Laddstationerna.

Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa Allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren innan du påbörjar användandet av Tjänsten.

1. Användaren åtar sig att iaktta nödvändig försiktighet och särskilt följa användar- och säkerhetsråd samt markeringar vid respektive Laddstation.

2. Användaren ansvarar för användandet av korrekt laddningskabel för anslutning av det elektriska fordonet till Laddstationen.

3. Användaren åtar sig att: i. Endast använda kablar som är godkända av fordonstillverkaren godkänt för sitt fordon; ii. inte använda kablar som är skadade, defekta eller på något sätt modifierade; iii. inte använda Laddstation som blivit vandaliserad eller skadad; iv. följa fordonstillverkarens anvisningar gällande laddning; v. inte använda laddningsuttaget till något annat än att ladda fordonet när laddning sker, det vill säga inte använda grenkontakter eller liknande för parallell förbrukning; samt vi. följa de parkeringsregler som gäller vid Laddstationen.

4. För att få tillgång till Tjänsten måste du ha ett Användarkonto med ett aktivt Abonnemang.

5. Abonnemanget löper månadsvis från den dag du aktiverat ditt Användarkonto och kan sägas upp när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

6. Abonnemanget förnyas automatiskt månatligen.

7. Om du vill säga upp Tjänsten skickar ett meddelande till oss på projektSE@elaway.io. Ange ditt namn, din adress, boxnummer, namn på din bostadsrättsförening och annan relevant information.

8. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter när du registrerar ditt Användarkonto och när du använder Tjänsten. Användaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta och fullständiga, samt för eventuella konsekvenser av felaktiga uppgifter.

9. Det är ditt ansvar att spara och hålla säkra dina inloggningsuppgifter vilket bland annat innebär att du inte får dela dina inloggningsuppgifter med någon annan och att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du ändå misstänker att dina inloggningsuppgifter har avslöjats eller använts av någon obehörig ska du omgående anmäla detta till Elaway. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter fram till den tidpunkt du skickat din anmälan till oss.

10. Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillträde till Tjänsten om vi misstänker att du missbrukar ditt Användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller i övrigt bryter mot dessa Allmänna villkor. Om vi bedömer det som lämpligt och/eller nödvändigt förbehåller vi oss rätten att tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Elaway behandlar dina personuppgifter inom ramen för Tjänsten. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas och hur du kan utöva dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.

11. Användaren betalar en fast avgift om 69 kr inklusive moms per månad för Abonnemanget och därutöver för sin Förbrukning.

12. För att kunna nyttja Tjänsten behöver Användaren registrera ett betalkort i Tjänsten.

13. Kostnaderna för Abonnemanget och Förbrukningen dras automatiskt utan föregående meddelande från Användarens registrerade betalkort.

14. Debitering för Abonnemanget sker månadsvis i förskott och debitering för Förbrukningen sker månadsvis i efterskott.

15. För Förbrukningen tillämpas vid var tid gällande kWh-pris som beslutats av Bostadsrättsföreningen. Priset kan variera och aktuellt pris finns alltid tillgängligt i Tjänsten.

16. Elaway kan komma att justera avgiften för Abonnemanget. Justering av avgiften för Abonnemanget kommer att meddelas i Tjänsten och kommer att börja gälla tidigast trettio (30) dagar efter att du informerats om detta.

17. Priser i Tjänsten anges i svenska kronor inklusive moms.

18. Vid försenad betalning har Elaway rätt att erhålla påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) från fakturans förfallodatum till dess att full betalning erlagts.

19. 14 dagars ångerrätt gäller vid köp av Tjänsten.

20. Vid aktivering av Tjänsten samtyckte du till att vi omedelbart gav dig tillgång till Tjänsten och därmed även till att du, om du väljer att utnyttja din ångerrätt, kan bli ersättningsskyldig i den utsträckning du nyttjat Tjänsten.

21. Om du vill reklamera Tjänsten eller ångra köpet kan du skicka ett meddelande till oss på projektSE@elaway.io. Ange ditt namn, din adress, boxnummer, namn på din bostadsrättsförening och annan relevant information.

22. Du kan även använda den Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

23. Elaway ansvarar inte för skador som uppstår på grund av bristande kompabilitet mellan Användarens elektriska fordon och Laddstationen.

24. Elaway ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att Användaren bortsett från markeringar och instruktioner vid Laddstationen samt upprättade användarmanualer.

25. Elaway ansvarar inte för störningar eller oregelbundenhet i elförsörjningen vid Laddstationer.

26. Användaren är inte berättigad till ersättning eller återbetalning av avgifter på grund av att en Laddstation läggs ned eller är ur funktion.

27. Elaway ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador på Användarens egendom som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller Laddstation.

28. Elaways skadeståndsansvar är begränsat till direkta skador. Elaway ansvarar inte för indirekta skador och förluster såsom utebliven vinst eller utebliven förväntad besparing.

29. Elaways maximala ansvarsskyldighet gentemot Användaren för eventuella förluster eller skador är begränsad till det belopp som Användaren erlagt till Elaway för motsvarande månad som skadan uppstod. Om Elaways fullgörande av sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Elaway inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor, avgifter, eller någon del av Tjänsten. Vi kommer att meddela väsentliga ändringar i dessa Allmänna villkor genom att göra de reviderade Allmänna villkoren tillgängliga i Tjänsten så att du kan läsa dem. Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt till Tjänsten, tillhör Elaway eller Elaways licensgivare. All användning av Tjänsten eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Elaway.