Allmänna villkor

För leverans av laddningstjänster till elbilsägare

Senast reviderade 2023-10-12

1 Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller för

a) leverans av en laddbox för elfordon ("Laddboxen") och/eller

b) leverans av tillhörande komponenter och infrastruktur för parkeringsanläggningar ("Laddningsanläggningen") och/eller

c) installation, användning, drift, underhåll och administration av laddbox, inklusive laddning/laddhantering och kostnadsfördelning för laddning av elfordon genom Laddboxen ("Tjänsten").

1.2 Laddboxen och/eller Tjänsten beställs av kunden som avser att nyttja laddboxen ("Kunden") via Elaway AB:s, org.nr. 559327-5547, ("Elaway") hemsida eller annan plattform som bestäms av Elaway ("Beställning"). Beställningen innehåller ytterligare information om ägande, pris och villkor för leverans av Laddboxen och Tjänsten, och kompletteras av dessa Allmänna Villkor. Beställningen anger om Kunden ska köpa eller hyra Laddboxen, och/eller om Elaway ska leverera Tjänsten till en Laddbox som redan är installerad på Kundens parkeringsplats.

1.3 Avtalsförhållandet ("Avtalet") mellan Elaway och Kunden består av Beställningen och de Allmänna Villkoren. Avtalet ingås genom att Kunden gör Beställningen skriftligen, där även de Allmänna Villkoren accepteras.

1.4 Elaway har rätt att avslå Beställningen om Elaway inte har ingått avtal om leverans av infrastruktur- eller laddtjänster med en bostadsrättsförening/samfällighet eller liknande förening som förvaltar eller sköter parkeringen som Kunden nyttjar ("Bostadsrättsföreningen").

2 Laddboxen

2.1 Om Beställningen inkluderar köp eller hyra av Laddboxen, ska Elaway, om inte annat anges i Beställningen, installera Laddningsstationen på angiven plats enligt Beställningen.

2.2 Elaway har rätt att automatiskt och kontinuerligt ta emot data från Laddboxen. Elaway ska ha rätt att styra Laddboxen, och vid behov kräva nödvändig justering av Laddboxen.

3 Beställning och installation

3.1 För avtalsförhållanden där Kunden hyr eller köper en Laddbox av Elaway sker installation av laddboxar under fyra installationsperioder per år. Beställningar samlas ihop under en föregående beställningsperiod på upp till tre månader, därefter infaller en fakturerings- och betalningsperiod som följs av en installationsperiod. Datum för de olika perioderna kommuniceras till Kundens Bostadsrättsförening i samband med tecknande av avtal.

3.2 I avtalsförhållanden där Kunden köper en Laddbox av Elaway hyr Kunden sin tillhörande del av Laddningsanläggningen. I avtalsförhållanden där kunden hyr en Laddbox ingår hyra av sin tillhörande del av Laddningsanläggningen i hyresavgiften. I Erbjudandet framgår hur mycket Kunden betalar för eventuell hyra av Laddbox, hyra av sin del av Laddningsanläggningar samt för tjänsten.

3.3 Installation och därmed sammanhängande arbeten utförs av samarbetspartners till Elaway. Installationsdatum meddelas i början av installationsperioden av elektrikern som kommer utföra arbetet.

3.4 Kunden ska tillse att Elaway och dess underleverantörer, ges tillgång till installationsplatsen så att installation och därmed sammanhängande arbeten kan utföras enligt överenskommen leverans. Kunden behöver upplysa Elaway om annat arbete är pågående eller planerat inom Installationsplatsen.

3.5 Vid installationen/utförandet kan buller och andra olägenheter uppkomma. Dessa ska i största utsträckning identifieras vid planeringen inför uppstart och vi kommer att verka för att sådana störningar minimeras. Kunden har inte rätt till ersättning för sådana störningar.

4 Ägande och ansvar

4.1 I avtalsförhållanden där Kunden hyr Laddboxen står Elaway för den ekonomiska risken (inklusive risken för fel och skador) och har full kontroll över Laddboxen.

4.2 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa Laddboxen kommer Kunden att vara ägare till och bära den ekonomiska risken för Laddboxen från och med den tidpunkt då Laddboxen har installerats och köpeskillingen har betalats. Elaway ska meddela Kunden när Laddboxen har installerats. Kundens förfoganderätt över Laddboxen begränsas av Elaways rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

4.3 Kunden ansvarar för att säkra Laddboxen mot yttre skador och skadegörelse. Kunden är skyldig att behandla både Laddbox och infrastruktur ansluten till Laddboxen med vederbörlig omsorg och försiktighet. Laddboxen ska användas i enlighet med de riktlinjer och föreskrifter som alltid gäller. Kunden åtar sig att:

a) Endast använda kablar som är godkända av fordonstillverkaren godkänt för sitt fordon;

b) inte använda kablar som är skadade, defekta eller på något sätt modifierade;

c) inte använda en Laddbox som blivit vandaliserad eller skadad;

d) följa fordonstillverkarens anvisningar gällande laddning;

e) inte använda laddningsuttaget till något annat än att ladda fordonet när laddning sker, det vill säga inte använda grenkontakter eller liknande för parallell förbrukning.

4.4 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddboxen ska Laddboxen förbli installerad på den plats där Elaway har installerat den. Elaway förbehåller sig rätten att flytta Laddboxen vid behov.

4.5 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa Laddboxen får Laddboxen endast monteras ned av en av Elaways auktoriserade installatörer. En demonteringskostnad tillkommer och betalas av Kunden.

5 Drift och underhåll

5.1 Elaway ansvarar för driften av Laddboxen när Laddboxen har installerats och tagits i drift. Driften innefattar kundservice och betalningslösning inklusive kostnadsfördelning för laddning av elfordon.

5.2 I avtalsförhållanden där Kunden hyr Laddboxen ansvarar Elaway även för underhåll av Laddboxen när Laddboxen är installerad och i drift. Kostnader förknippade med drift och vanligt underhåll täcks av Tjänsten.

5.3 I avtalsförhållanden där Kunden äger Laddboxen åtar sig Kunden själv det nödvändiga underhållet. Elaway ansvarar för underhåll av Laddningsanläggningen.

5.4 Elaway garanterar inte att Tjänsten och/eller Laddboxen kommer att fungera hela tiden utan störningar eller fel, men att eventuella driftstopp för Tjänsten och/eller Laddboxen kommer att hanteras inom rimlig tid. Om Kunden misstänker fel på Laddboxen och/eller Tjänsten ska denne meddela Elaway utan onödigt dröjsmål, varefter Elaway bedömer felet så snart som möjligt.

6 TIllgång till laddboxen och tjänsten

6.1 Kunden ansvarar för att uppgifterna vid registrering av användarkonto är korrekta och fullständiga, samt för eventuella konsekvenser av felaktiga uppgifter.

6.2 Det är Kundens ansvar att spara och hålla inloggningsuppgifterna säkra vilket bland annat innebär att Kunden inte får dela sina inloggningsuppgifter med någon annan och att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Vid misstanke att Kundens inloggningsuppgifter har avslöjats eller använts av någon obehörig ska Kunden omgående anmäla detta till Elaway. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med Kundens inloggningsuppgifter fram till den tidpunkt Kunden skickat sin anmälan till Elaway.

6.3 Elaway förbehåller sig rätten att neka Kunden tillträde till Tjänsten vid misstanke om att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller i övrigt bryter mot dessa Allmänna villkor. Om Elaway bedömer det som lämpligt och/eller nödvändigt förbehålls rätten att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

6.4 Elaway kan helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, spärra Kundens tillgång att använda Laddboxen och/eller Tjänsten omedelbart och utan föregående meddelande om offentliga myndigheter kräver detta eller om det enligt Elaways uppfattning bedöms nödvändigt för tekniska, operativa, underhåll, regulatoriska eller andra sakliga skäl. Vid tillfälliga orsaker till avstängning kan avstängningen pågå så länge som ovan nämnda skäl föreligger och Elaway ska vidta rimliga åtgärder för att avstängningen inte pågår längre än vad som är praktiskt nödvändigt.

6.5 I samband med godkännandet av dessa Allmänna villkor, godkänner Kunden att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på Elway eller på Tjänsten; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda Tjänsten, eller som påverkar Tjänstens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism för att navigera eller söka i Tjänsten eller kopiera innehåll från Tjänsten. Elaway förbehåller sig rätten att omedelbart neka tillgång till Tjänsten och stänga ner Kundens användarkonto i händelse av brott mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa Allmänna villkor.

6.6 Elaway reserverar sig för att eventuella skrivfel i information som lämnas i Tjänsten. Elaway förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra informationen i Tjänsten.

6.7 Vid utebliven betalning kan Elaway omedelbart avbryta leveransen tills allt utestående har betalats. Elaway kan inte hållas ansvarig för förluster eller kostnader som Kunden kan ådra sig till följd av ovan nämnda åtgärder.

7 Pris och prisändringar

7.1 Priset för Laddboxen (köp eller hyr) och Tjänsten följer av Beställningen.

7.2 För Förbrukningen tillämpas vid var tid gällande kWh-pris som beslutats av Bostadsrättsföreningen. Priset kan variera och aktuellt pris finns alltid tillgängligt i Tjänsten.

7.3 Priset för Kundens elförbrukning beslutas av Bostadsrättsföreningen och motsvarar antingen

a) ett fast kWh-pris som beslutats av av Bostadsrättsföreningen vid var tid, eller

b) summan av Nordpools spotpris (timpris) i det aktuella elprisområdet vid var tid samt tillhörande näthyra, offentliga avgifter eller andra skäliga tillägg som bestäms av Bostadsrättsföreningen. Elaway har inget ansvar för fluktuationer i Nordpools spotpris.

7.4 Priset för eventuell hyra av Laddboxen och för Tjänsten kan ändras med två (2) månaders skriftligt varsel. För årliga förändringar enligt den årliga ökningen av konsumentprisindex krävs inte skriftligt meddelande.

8 Fakturering och betalning

8.1 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att köpa Laddboxen, fakturerar Elaway Kunden för hela kostnaden för Laddbox med installation inför att installationen påbörjas. Installationen kommer inte att påbörjas innan full betalning mottagits och installationen kan komma att skjutas till nästa installationsperiod vid försenad betalning.

8.2 Kunden betalar en fast månatlig avgift för Tjänsten och därutöver för sin elförbrukning. För att kunna nyttja Tjänsten behöver Kunden registrera ett betalkort i Tjänsten. Kostnaderna för Tjänsten och elförbrukningen dras automatiskt utan föregående meddelande från Kundens registrerade betalkort. Debitering för Tjänsten och för elförbrukningen sker månadsvis i efterskott.

8.3 I avtalsförhållanden där Kunden väljer att hyra Laddboxen, debiterar Elaway Kunden löpande för hyra av Laddboxen. Avgiften för Tjänsten är inkluderad i denna kostnad.

8.4 Fakturering och betalning följer Elaways vid var tid gällande faktureringsrutiner, om inte annat följer av Beställningen. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta samt påminnelseavgifter och kostnader enligt inkassolagstiftningen.

9 Garanti

9.1 I ett avtalsförhållande där Kunden väljer att köpa Laddboxen från Elaway lämnas en utökad funktionsgaranti på Laddbox med installation om åtta (8) år. Garantitiden börjar att gälla från det datum då Slutleverans sker. Normalt slitage ingår ej i funktionsgarantin.

9.2 Funktionsgarantin gäller ej:

a) Vid icke avsedd eller felaktig användning

b) Reparation utförd av icke-auktoriserad installatör eller återförsäljare, eller av kunden själv

c) Åverkan på hårdvara, komponent, förläggning eller annan tillämplig byggdel inom anläggningen

d) Åverkan på Tjänsten, inklusive byte av laddningsoperatör

e) Olyckor, blixtnedslag, vatten, brand, felaktig användning eller orsaker som ligger utanför Elaways kontroll

9.3 Utöver funktionsgarantin lämnas en garanti på arbete om ett (1) år. Tillverkaren av Laddboxen lämnar en garanti på 5 år från leveransdagen.

10 Ångerrätt och reklamation

10.1 14 dagars ångerrätt tillämpas efter Beställning.

a) Vid aktivering av Tjänsten samtycker Kunden till omedelbar tillgång till Tjänsten och kan därmed, vid nyttjande av ångerrätten, bli ersättningsskyldig i den utsträckning som Tjänsten nyttjats.

b) I ett avtalsförhållande där Kunden väljer att hyra eller köpa Laddboxen från Elaway så äger Köparen rätt att innehålla betalning om fel uppstår på Laddboxen samt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand får Köparen begära prisavdrag eller häva köpet. Köparen äger också rätten att begära ersättning för kostnader vid avhjälpande av felet samt skadestånd för eventuellt förlust på grund av felet i enlighet med Konsumentköplagen (2022:260).

c) Åberopande av fel ska göras inom skälig tid efter upptäckten (två månader anses alltid vara skälig tid).

d) Om Kunden vill reklamera ett fel eller ångra köpet, måste detta meddelas Elaway skriftligt genom kontaktformuläret på Elaways hemsida. Alternativt används Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som hittas här.

11 Ansvar vid skada

11.1 Elaway ansvarar inte för fel, brister eller förluster till följd av omständigheter som Kunden eller annan tredje part är ansvarig för eller riskerar, inklusive skador orsakade av Kundens egna anläggningar (förutom Laddboxen), och/eller som beror p.g.a. Kundens användning av Laddboxen i strid med Avtalet eller gällande riktlinjer för användning, eller som har ålagts av tredje part, till exempel skadegörelse.

11.2 Elaway ansvarar inte för störningar eller oregelbundenhet i elförsörjningen vid Laddboxar.

11.3 Kunden är inte berättigad till ersättning eller återbetalning av avgifter på grund av att en Laddbox är ur funktion, saknar uppkoppling eller på annat sätt inte kan användas för elbilsladdning.

11.4 Vid brott mot detta Avtal är Elaway (i) endast ersättningsskyldig för Kundens förlust om skadan orsakats av att Elaway har handlat vårdslöst, och (ii) inte ansvarig för Kundens indirekta förlust, om inte annat följer av gällande konsumentskyddslagstiftning

11.5 Kunden är skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan förväntas för att undvika eller begränsa dennes förlust. Om Kunden har bidragit till skadan eller förlusten, eller underlåtit att begränsa skadan eller förlusten, ska Elaways ansvar reduceras eller elimineras.

11.6 Elaways skadeståndsansvar är begränsat till det årliga belopp som Kunden betalar för Tjänsten.

12 Avtalstid och uppsägning

12.1 Abonnemanget för Tjänsten löper månadsvis från dagen då användarkontot aktiverats och kan sägas upp när som helst med 30 dagars uppsägningstid. Abonnemanget förnyas automatiskt månatligen.

12.2 I ett avtalsförhållande där Kunden hyr Laddboxen kan Avtalet skriftligen sägas upp skriftligen av båda parter med 90 dagars uppsägningstid. Båda parter kan säga upp avtalet:

a) om den andra parten väsentligt har brutit mot Avtalet, förutsatt att överträdelsen inte har åtgärdats inom 90 dagar efter det att den uppsägande parten har skickat skriftligt meddelande om uppsägning; och

b) med omedelbar verkan om motparten går i konkurs eller blir insolvent.

12.3 I ett avtalsförhållande där Kunden hyr Laddboxen ska Kunden, om Kunden säger upp avtalet inom fem (5) månader efter datumet för Avtalets ingående, senast vid uppsägningstidpunkten betala Elaway en ersättning motsvarande de kostnader som är förknippade med installation av Laddboxen enligt beställningen.

12.4 Vid uppsägning av avtalet har Elaway rätt att välja om Laddboxen ska demonteras och flyttas eller behålla Laddboxen på Kundens parkering/parkeringsanläggning.

12.5 Avtalet upphör om avtalet om leverans av infrastruktur och/eller laddtjänster mellan Elaway och den Bostadsrättsförening där Kunden är ansluten upphör. I sådana fall upphör avtalet samtidigt som avtalet mellan Bostadsrättsföreningen och Elaway.

13 Personuppgifter

13.1 Information om hur Elaway behandlar personuppgifter finns tillgänglig via Elaways integritetspolicy: https://elaway.io/se/sekretesspolicy

14 Ändringar av tjänsten och allmänna villkor

14.1 Elaway förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor, avgifter, eller någon del av Tjänsten. Elaway ska varsla om ändringar med minst två (2) månader.

14.2 Uppdateringar, uppgraderingar och programkorrigeringar som är nödvändig för drift av Tjänsten, betraktas inte som ändring enligt denna punkt.

15 Överföra

15.1 Elaway äger frihet till att överlåta Avtalet.

15.2 Kunden kan efter skriftligt samtycke med Elaway överlåta Avtalet. Samtycke till överlåtelse kan ej nekas utan särskild grund.

16 Ansvarsbegränsning och force majure

16.1 Elaway har inte brutit mot en skyldighet i Avtalet, och är i sådana fall inte heller ersättningsskyldig gentemot Kunden, om underlåtenhet att fullgöra Avtalet beror på ett hinder utanför Elaways kontroll, vars konsekvenser Elaway inte skäligen kan förväntas förhindra (”Befriande omständighet”).

16.2 Såsom Befriande omständighet ska bl.a. anses naturkatastrof, krig, krigshandling, materialbrist, pandemi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

17 Tvist

17.1 Detta Avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt.

17.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av skiljemän i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förhandlingarna ska äga rum i Stockholm.