HMS for installatører

Installatør har hovedansvaret for at HMS følges opp på hvert prosjekt og oppdrag. Det er viktig for Elaway å rapportere og spore hendelser. Skader, hendelser og nestenulykker skal meldes til Elaway i henhold til signert HMS-erklæring og rammeavtale mellom partene.

Det skal sendes rapport til Elaway etter hendelsen hvor obligatoriske krav til rapportering må være fylt ut.

Elaway som oppdragsgiver vil kunne rapportere avvik og i ytterste konsekvens stoppe arbeidet dersom vi på inspeksjon under arbeid/installasjon oppdager avvik.

Detaljer rundt vår HMS-policy og prosess hos Elaway er beskrevet i avtalen som er signert ved inngåelse av samarbeid med Elaway. Installatør må til enhver tid etterleve egne prosesser og rutiner satt i henhold til selskapets internkontroll. Elaway tar HMS på alvor og det er viktig for oss at hendelser rapporteres og at installatør jobber aktivt for null skader.

Hvordan rapporterer jeg en hendelse?

Alle hendelser kan rapporteres ved å klikke på knappen nedenfor. Vennligst bruk skjemaet på neste side for å dokumentere hendelsen. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen